درباره ما "

گیم  اندروید آهنگ کمیک را از ما دانلود کنین

سایت کوموگا کار خودرا در اوایل سال 94 شروع

کرد و چند نفر در ایمیل خواستار کمیک و اطلاعت

گیم و فیلم بودند و این سایت ساخته شد 

حال شما میتوانید از 150 نوشته مدیر استفاده کنید

تمام مشخصات مال مدیر است